Bolagsstyrning i First Hotels AB grundas på svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, samt regler och föreskrifter för emittenter på NASDAQ First North.

Företaget har inte åtagit sig frivilligt att följa Koden men kan tillämpa utvalda delar av Koden i sin verksamhet. Om Koden blir bindande för företag listade på Nasdaq First North kommer Bolaget omedelbart att tillämpa Koden fullt ut.

Beslut om emission av aktier

Vid årsstämman den 21 juni 2023 beslutades det att ge styrelsen bemyndigande, enligt befintliga bolagsordningar, fram till nästa årsstämma, att en eller flera gånger, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Dessa emissioner av aktier kan göras mot kontant betalning och/eller med en klausul om kvittning eller annars under villkor.