First Hotels AB är ett börsnoterat bolag på NASDAQ First North i Sverige.

First Hotels AB noterades som ett publikt bolag 2022
Stor och varierad aktieägarbas med fler än 3 000 aktieägare

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av en börs inom Nasdaq-koncernen.
Emittenter på Nasdaq First North Growth Market omfattas inte av alla samma regler som emittenter på en reglerad huvudmarknad, enligt definition i EU-lagstiftning (såsom implementerad i nationell lag). Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag.
Risken med att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs.
Respektive Nasdaq-börs godkänner ansökan om upptagande till handel.