Bolagsordning för First Hotels AB (publ), org nr 556533-0189


§1 Bolagets företagsnamn
Bolagets företagsnamn är First Hotels AB (publ).

§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt vara verksamt inom alla delar av hotellbranschen,
som leverantör av tjänster, som hotelloperatör och som fastighetsägare men även
kunna vara verksamt som fastighetsägare i andra branscher och inom
fastighetsförvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet såsom IT eller
informationsteknisk verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 57 142 858 aktier och inte fler än 228 571 427 aktier.

§6 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§7 Bolagets styrelse
Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljes årligen på
årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Bolagsstämman ska
bland styrelsens ledamöter utse den som ska vara styrelseordföranden.
Bolagsstämman ska utse 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§8 Kallelser
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan
förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av
styrelseordförande.
10. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.