KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I First Hotels AB (publ)

Aktieägarna i First Hotels AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 juni 2024 kl. 14.00 på Humlegårdsgatan 22, plan 4, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2024,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast måndagen den 17 juni 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm, eller genom e-post till Sepideh Carlsson på sepideh.carlsson@firsthotels.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 13 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 17 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.firsthotelsab.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller flera protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2023
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2023
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt utseende av styrelseordförande
 11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsens förslag till resultatdisposition kommer att presenteras i årsredovisningen som hålls tillgänglig från och med senast tre veckor före stämman.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Aktieägare i Bolaget har föreslagit att ersättning för styrelseuppdragen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Aktieägare har vidare föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt utseende av styrelseordförande (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har föreslagit att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Jonatan Raknes samt nyval av Johan Gate, Torje Gabrielsen och Thomas Gillespie. Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Johan Gate. Jan Lorensson, Håkan Gustafsson, Terje Nesbakken och Anders Smedsrud har avböjt omval.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Till revisor, för tiden till och med nästa årsstämma, föreslås omval av revisionsbolaget RSM Stockholm AB med auktoriserade revisorn Robert Hasslund som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Kopior av styrelsens fullständiga förslag, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2023 kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.firsthotelsab.se senast tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

__________

Stockholm i maj 2024
First Hotels AB (publ)
Styrelsen